header foto header foto header foto

 

Veilig sportklimaat

We vinden het belangrijk dat er binnen onze club voor alle sporters een sociaal veilige sportomgeving is. Daarom volgen we als HC Mierlo de adviezen hieromtrent van NOC*NSF en de KNHB. Dit betekent dat we binnen onze club afspraken hierover hebben vastgelegd in diverse reglementen en gedragsregels en heeft HC Mierlo een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Van eenieder wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van deze afspraken en hiernaar handelen, voor zover voor hen van toepassing. Hieronder vind je een overzicht van alle informatie.


Aannamebeleid vrijwilligers

Binnen onze club hebben een vastgelegd dat we met nieuwe vrijwilligers een intakegesprek hebben, de VOG wordt opgevraagd en dat ze worden geïnformeerd over de gedragsregels binnen HC Mierlo.


Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport (incl. toelichting)

De gedragsregels beschrijven afspraken over hoe we met elkaar omgaan en wat we wel/niet acceptabel vinden. We verwachten dat iedere betrokken op de hoogte is van deze (gedrags)regels en hiernaar handelt. Onze gedragsregels volgens het beleid van het NOC*NSF.

Omgangsregels teambegeleiding

Deze omgangsregels geven trainers, coaches en teammanagers handvatten bij de omgang met teamleden. Dit zorgt voor duidelijkheid voor leden en teamgebeleiders.


Omgangsregels voor alle leden en vrijwilligers

Deze omgangsregels beschrijven de manier waarop wij als vereniging met elkaar omgaan met als doel een prettige, veilige sfeer te creëren binnen de vereniging.


Vertrouwens Contact Persoon

De VCP is binnen onze club het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. De VCP bekijkt vervolgens samen met jou welke stappen jij kunt nemen.


Even voorstellen, Marijn Scharten vertrouwenspersoon bij HC Mierlo. 


Ik ben 53 jaar en woon in Mierlo. 

Je kunt me kennen als de moeder van Mathijs en Noor, beiden hockeyen al jaren met veel plezier bij HC Mierlo.

8 jaar ben ik lid geweest van team vertrouwenspersonen bij mijn vorige werkgever. 

Ik heb veel ervaring opgedaan bij deze organisatie. Naast de training die ik hiervoor gevolgd heb volgde ik nascholing en woonde ik intervisiegroepen bij. 

Op dit moment ben ik als praktijkleer coach aan het werk bij de Vitalis Zorggroep in Eindhoven en heb ik mijn eigen coachbedrijf.

 

De reden waarom ik vertrouwenspersoon bij HC Mierlo ben geworden, is omdat ik het heel erg belangrijk vind dat iedereen op een veilige en respectvolle manier bij HC Mierlo kan hockeyen of zijn of als vrijwilliger zijn/haar bijdragen kan leveren.

Mocht dat niet het geval zijn, wil ik een mogelijkheid bieden hier over te kunnen praten in een veilige omgeving. 


Marijn is te bereiken op [email protected] of telefonisch op 0636170076.
De Vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
a. de Vertrouwenspersoon is voor leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten EHV die te maken hebben met ongewenst gedrag;
b. de Vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
c. de Vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
d. de Vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een rapportage bij;
e. de Vertrouwenspersoon kan het bestuur van HC Mierlo in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie.

 

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:
a. seksuele intimidatie;
b. agressie en geweld;
c. pesten;

d. discriminatie;

e. interne criminaliteit;

 

De Vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Onder ongewenst gedag wordt in ieder geval verstaan: - seksuele intimidatie - bedreiging – discriminatie. Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.

De Vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van HC Mierlo.

Wordt in eerste instantie een bestuurslid van HC Mierlo, dan kan, op verzoek van de betrokkene, de Vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Een bestuurslid of een vrijwilliger van HC Mierlo wijst de melder van ongewenst gedrag op de mogelijkheid een Vertrouwenspersoon in te schakelen.

De Vertrouwenspersoon heeft in principe geheimhoudingsplicht. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij de Vertrouwenspersoon vanwege gewetensnood deze geheimhouding wil verbreken. De Vertrouwenspersoon kan de geheimhouding pas dan verbreken, als de Vertrouwenspersoon heeft voldaan aan de voorwaarden gesteld in de ‘Gedragscode Omgaan met vertrouwelijkheid voor vertrouwenspersonen’ (zie onderstaande Gedragscode).

De Vertrouwenspersoon heeft de mogelijkheid in overleg met HC Mierlo en op kosten van HC Mierlo extern advies in te schakelen indien hij/zij dit in een hem/haar voorgelegde zaak nodig acht.


Marijn is te bereiken op [email protected]