header foto header foto header foto

 

Vertrouwenscontactpersoon

Elk lid, ouder van een spelend lid, trainer, vrijwilliger of bestuurslid van onze vereniging die vragen of vermoedens heeft, een melding wil doen, een klacht heeft, of aangifte wil doen met betrekking tot ongewenst gedrag, dan kan een beroep doen op de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van HC Mierlo.

 

Bij de VCP kan je in de eerste plaats in vertrouwen je verhaal kwijt. De VCP bekijkt vervolgens samen met jou welke stappen jij kunt nemen. De rol van de VCP is die van onafhankelijke eerste opvang. In sommige situaties heeft de VCP een meldplicht aan het bestuur. Dit zal altijd voorafgaand aan een gesprek worden toegelicht. Ook adviseert de VCP gevraagd en ongevraagd het bestuur op het gebied van een veilige sportomgeving. Het bestuur heeft als belangrijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige sportomgeving. 


Hoe neem ik contact op met de vertrouwenscontactpersoon?

Je kan telefonisch de vertrouwenscontactpersoon bereiken op 0636170076 of per email via [email protected].

 

Wat verstaan we onder ongewenst gedrag? 

Ongewenst gedrag is iedere vorm van ongewenst verbaal, non verbaal of fysiek gedrag waardoor jij je niet veilig voelt bij het beoefenen van je sport.

 

Even voorstellen

 

Even voorstellen, vertrouwenspersoon bij HC Mierlo.

Ik ben 56 jaar en woon in Mierlo.

Je kunt me kennen als de moeder van Mathijs en Noor, beiden hockeyen al jaren met veel plezier bij HC Mierlo.

8 jaar ben ik lid geweest van team vertrouwenspersonen bij mijn vorige werkgever.

Ik heb veel ervaring opgedaan bij deze organisatie. Naast de training die ik hiervoor gevolgd heb volgde ik nascholing en woonde ik intervisiegroepen bij.

Op dit moment ben ik als praktijkleer coach aan het werk bij de Vitalis Zorggroep in Eindhoven en heb ik mijn eigen coachbedrijf.

De reden waarom ik vertrouwenspersoon bij HC Mierlo ben geworden, is omdat ik het heel erg belangrijk vind dat iedereen op een veilige en respectvolle manier bij HC Mierlo kan hockeyen of zijn of als vrijwilliger zijn/haar bijdragen kan leveren.

Mocht dat niet het geval zijn, wil ik een mogelijkheid bieden hier over te kunnen praten in een veilige omgeving.

De Vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
a. de Vertrouwenspersoon is voor leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten EHV die te maken hebben met ongewenst gedrag;
b. de Vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
c. de Vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
d. de Vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een rapportage bij;
e. de Vertrouwenspersoon kan het bestuur van HC Mierlo in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie.

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:
a. seksuele intimidatie;
b. agressie en geweld;
c. pesten;

d. discriminatie;

e. interne criminaliteit;

De Vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Onder ongewenst gedag wordt in ieder geval verstaan: - seksuele intimidatie - bedreiging – discriminatie. Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.

De Vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van HC Mierlo.

Wordt in eerste instantie een bestuurslid van HC Mierlo, dan kan, op verzoek van de betrokkene, de Vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Een bestuurslid of een vrijwilliger van HC Mierlo wijst de melder van ongewenst gedrag op de mogelijkheid een Vertrouwenspersoon in te schakelen.

De Vertrouwenspersoon heeft in principe geheimhoudingsplicht. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij de Vertrouwenspersoon vanwege gewetensnood deze geheimhouding wil verbreken. De Vertrouwenspersoon kan de geheimhouding pas dan verbreken, als de Vertrouwenspersoon heeft voldaan aan de voorwaarden gesteld in de ‘Gedragscode Omgaan met vertrouwelijkheid voor vertrouwenspersonen’ (zie onderstaande Gedragscode).

De Vertrouwenspersoon heeft de mogelijkheid in overleg met HC Mierlo en op kosten van HC Mierlo extern advies in te schakelen indien hij/zij dit in een hem/haar voorgelegde zaak nodig acht.


 

 

Andere mogelijkheden 

Neem je liever geen contact op met iemand binnen HC Mierlo? Dan respectern wij dat en kun je contact opnemen met onderstaande onafhankelijke partijen. 

 

Fier

Anoniem chatten over ongewenst gedrag 

https://www.fier.nl/chat-sport

 

Speakup

Anoniem melden van ongewenst gedrag 

https://www.speakupfeedback.eu/web/hockey/nl

 

Centrum veilige sport

Contact met een vertrouwenspersoon om een situatie te bespreken en advies ontvangen over mogelijke vervolgstappen, geïnitieerd vanuit NOC*NSF in samenspraak met sportbonden. 0900-202 55 90 of [email protected]

 

Hoofdsponsor

Sponsoren